اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738650&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7+%21+%2F+%D8%A8%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%A2%D8%A8+%D9%85%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF+%21

اشتراک گذاری