اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738662&text=%D9%82%D8%AA%D9%84+%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%BA%D8%B1%D8%A8+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%2F+%DA%86%D8%B4%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%DB%8C+80+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C+

اشتراک گذاری