اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738666&text=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری