اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738681&text=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D8%8C+%DA%A9%D9%85%DA%A9+%D8%AD%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D9%88+%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1+%D8%AF%D8%B1++%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86+

اشتراک گذاری