اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738690&text=+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%BE%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%82%D8%B7%D8%B1+%21+%2F+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%AD%DB%8C%D9%81+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری