اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738695&text=%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3+%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85+%DA%AF%D9%84+%DA%AF%D9%87%D8%B1

اشتراک گذاری