اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738796&text=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8+%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%2F+%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%AF+%D9%86%D8%AE+%D9%86%D9%85%D8%A7+%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85+%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86+%D9%84%D9%88+%D8%B1%D9%81%D8%AA+

اشتراک گذاری