اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739027&text=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF+%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87+%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+_+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%0D%0A

اشتراک گذاری