اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739091&text=%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7+%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2+2+%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1+%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%86+%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87+%D8%B4%D8%B4%D9%85+%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%DB%8C%D8%A7%D8%B3+%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3

اشتراک گذاری