اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739100&text=+%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4+%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%DB%8C%DA%A9+%D9%86%D9%81%D8%B1+%D8%B1%D8%A7+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%2F+%D8%AF%D8%B1+%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%AE+%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری