اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739120&text=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C+%DB%B2+%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87+%DA%86%D8%A7%D9%87+%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81+%D8%B4%D8%AF%2F+%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C+%DB%B1%DB%B8%DB%B0+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C

اشتراک گذاری