اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739121&text=%D8%AF%D8%B1+%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%AA%DA%A9+%D8%AA%DA%A9+%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84+%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85%C2%A0

اشتراک گذاری