اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739142&text=%D8%B4%D8%BA%D9%84+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D8%B4+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری