اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739147&text=%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%AF%D9%88+%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82+%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%B2%D8%B1

اشتراک گذاری