اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739148&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%86%D8%A7+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%DA%86%D9%84%DB%8C+%21+%2F+%D8%A7%D9%88+%D8%B1%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%21

اشتراک گذاری