اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739169&text=%DB%B1%DB%B1+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D9%88+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B1+%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86+%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری