اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739190&text=%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD+%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF

اشتراک گذاری