اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739224&text=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%3A+%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%9F+%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87+%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85+%D9%84%DB%8C%DA%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری