اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739255&text=%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB+%D8%AF%D9%88+%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87+%D8%AF%D9%88+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری