اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739267&text=%26quot%3B%D9%BE%DA%A9%D8%B3+%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%26quot%3B+%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F+%2F+%D8%A2%DB%8C%D8%A7+%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%A8%D8%A7+%D9%82%D8%B1%D8%B5+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B6%D8%AF+%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F+

اشتراک گذاری