اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739287&text=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84+%26quot%3B%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D9%86%26quot%3B+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D9%87%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86+%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری