اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739320&text=%D8%AA%D8%A7%D8%AA%3A+%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7+%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87+%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%A7+%D8%B1%D8%A7+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری