اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739324&text=%C2%A0%DB%B4%D9%A0%D9%A0+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D8%AC%D9%87%D8%B4+%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری