اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739334&text=%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%AA%D9%84%D8%AE+%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D9%88+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%2F+%D9%87%D9%85%D9%87+%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری