اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739346&text=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA+

اشتراک گذاری