اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739372&text=%D8%AA%DB%8C%D9%85+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7+%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری