اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739374&text=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4+%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%D8%B3%D8%AA+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%AA%DB%8C%D9%85+%D9%85%D9%84%DB%8C%0D%0A

اشتراک گذاری