اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739387&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+%DA%AF%D9%86%D8%AC+%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+

اشتراک گذاری