اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739390&text=%D9%85%D9%86%D9%88%DB%8C+%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%21+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری