اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739393&text=%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2+%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری