اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739395&text=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7%2F+%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%88+%D8%A8%D9%87+%D9%82%D8%B7%D8%B1+%D8%B3%D9%81%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری