اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739446&text=%D8%A7%DB%8C%D9%86+3+%D9%86%D9%81%D8%B1+%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%BA++%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87%D9%85+%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF+%2F+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D9%81%D8%A7%D8%B4+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+

اشتراک گذاری