اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739447&text=%DA%AF%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%3A+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%2F+%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%9F+%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%86%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری