اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739456&text=%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7+%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری