اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739459&text=%D9%85%D8%B1%DA%AF+3+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86+%2B+%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%D8%A8+%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87+

اشتراک گذاری