اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739481&text=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87+%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D8%B4+%D8%A7%D8%B2+%DB%B5%DB%B1%DB%B7+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA+%DA%AF%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C

اشتراک گذاری