اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739486&text=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87+%DB%8C%DA%A9+%D8%AA%D8%A8%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B3%D8%AA+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3+%21+%2B%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری