اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739520&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%DA%A9+%D8%B2%D8%AF+%21+%2F+%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C+%D9%87%D8%A7+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF+

اشتراک گذاری