اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739524&text=%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D9%85%D8%B3%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری