اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739525&text=+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D8%A7+%DA%AF%D8%A7%D9%88+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری