اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739540&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%2F+%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF+%21+

اشتراک گذاری