اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739542&text=%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%3A+%DA%A9%D9%85%DA%A9+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری