اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739575&text=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%8C+%DB%B2%DB%B2+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%81%D8%B1+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری