اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739617&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87+%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA+2+%D8%B2%D9%86+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%84+%2F+%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%B1%D8%A7+%D9%84%D9%85%D8%B3+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری