اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739628&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%DB%8C%DA%A9+%D9%86%D9%81%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C+

اشتراک گذاری