اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739638&text=%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA+%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%AA+%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9+

اشتراک گذاری