اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739675&text=+%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1+%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2+%C2%AB%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%DB%8C%C2%BB+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%DB%B3%DB%B3+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری