اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739714&text=%DB%B3%DB%B0%DB%B0+%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA+%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%84%D9%84+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF+%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری