اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739719&text=%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1+%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B4%D8%AF+2+%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D8%AF%DB%8C%D8%AF+

اشتراک گذاری