اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739755&text=%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%88%D9%82%D9%81%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86+%D8%AD%D9%84+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری